Bơm Lưu Lượng Lab

Bơm lưu lượng chuyên dùng cho phòng thí nghiệm, bơm nhu động giành cho phòng lab, vì lưu lượng chiết rót rất nhỏ đến 0.0001 ml/min, Đây là dòng bơm nhu động dùng trong phòng thí nghiệm.

Showing all 13 results

Call Now Button